FINANS-SERVIS
Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANS-SERVIS
w likwidacji

00-140 Warszawa, Al. Solidarności 117 lok. 604tel. (22) 826-70-55,
e-mail: info@finans-servis.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitały zakładowy Spółki 165.000 zł (wpłacony).

Nadane numery rejestracji:

  • sądowej - KRS: 0000096545
  • statystycznej - REGON 006224054
  • podatkowej - NIP 526-020-13-24

Bank: Pekao S.A. Oddział Warszawa Nr 06 1240 6003 1111 0000 4941 5465

FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zarejestrowaną
w dniu 9 lipca 1990 roku
w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

W dniu 9 lipca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

FINANS-SERVIS Sp. z o.o.
jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
wpisanym pod numerem 205 na listę tych podmiotów prowadzoną przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Wspólnikami Spółki są:

  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • Biegli Rewidenci w liczbie 5.
Likwidatorzy Spółki FINANS-SERVIS:
  • Grażyna Dittrich - likwidator (biegły rewident)
  • Grażyna Skrajnowska - likwidator (biegły rewident)


* Wiedza * Doświadczenie * Solidność

 e-mail