Oferta

 

Audytorska Spółka FINANS-SERVIS prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011).

Przedmiotem działalności jest:
 • badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych oraz skonsolidowanych),
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.
Audytorska Spółka FINANS-SERVIS:
 • zatrudnia 4 biegłych rewidentów na umowę o pracę, 3 na umowę o stałej współpracy oraz współpracuje z około 10 biegłymi rewidentami, a ponadto - stosownie do potrzeb z innymi specjalistami z praktyczną znajomością rozwiązywania problemów z zakresu ekonomiki, podatków, finansów i rachunkowości;
 • corocznie przeprowadza badanie i ocenę sprawozdań finansowych około 60 jednostek, dokonuje przeglądu ksiąg i sprawozdań śródrocznych, uczestniczy w opracowywaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz wykonuje kilkadziesiąt ekspertyz dla podmiotów gospodarczych, instytucji i sądów;
 • przeprowadza badanie sprawozdań z wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz kredytów Banku Światowego i środków pozyskanych z innych międzynarodowych instytucji finansowych;
 • świadczone usługi realizuje bezpośrednio przez biegłych rewidentów, przy czym do wykonania zadań wymagających wiedzy teoretycznej i doświadczenia z różnych dziedzin tworzone są zespoły, w skład których wchodzą również eksperci z określonych specjalności.

Świadczenie usług przez FINANS-SERVIS Sp. z o.o. odbywa się na podstawie indywidualnych zleceń lub umów wieloletnich, w szczególności na badanie rocznych sprawozdań finansowych. Klienci zawierający umowy wieloletnie korzystają z bezpłatnych konsultacji z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych.

Audytorska Spółka FINANS-SERVIS posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (suma gwarancyjna ponad milion złotych).


 home | firma | oferta | grupa | wydawnictwa | zamówienie | sprawozdania | biuro rachunkowe | e-mail