Oferta

 

Audytorska Spółka FINANS-SERVIS prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności Spółki są usługi audytorsko-konsultingowe, a mianowicie:
  • badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych oraz skonsolidowanych),
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
Audytorska Spółka FINANS-SERVIS:
  • zatrudnia biegłych rewidentów na podstawie umów o pracę oraz współpracuje z biegłymi rewidentami na podstawie umów cywilno-prawnych, a ponadto - stosownie do potrzeb - z innymi specjalistami z praktyczną znajomością rozwiązywania problemów z zakresu ekonomiki, podatków, finansów i rachunkowości;
  • corocznie przeprowadza badanie i ocenę sprawozdań finansowych kilkudziesięciu jednostek, dokonuje przeglądu ksiąg i sprawozdań śródrocznych, wykonuje kilkanaście ekspertyz dla podmiotów gospodarczych, instytucji i sądów;
  • przeprowadza badanie sprawozdań z wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej i środków pozyskanych z innych międzynarodowych instytucji finansowych;
  • świadczone usługi realizuje bezpośrednio przez biegłych rewidentów zatrudnionych lub współpracujących z FINANS-SERVIS.

Świadczenie usług przez FINANS-SERVIS Sp. z o.o. odbywa się na podstawie indywidualnych zleceń lub umów wieloletnich, w szczególności na badanie rocznych sprawozdań finansowych.

Audytorska Spółka FINANS-SERVIS posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (suma gwarancyjna ponad milion złotych).


 home | firma | oferta | grupa | wydawnictwa | zamówienie | sprawozdania | biuro rachunkowe | e-mail